Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou Matrace.sk, s.r.o.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosť predávajúceho, ktorým je spoločnosť Matrace.sk, s.r.o. a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Akékoľvek zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 397/2008 Z.z. v znení neskorších zmien a dodatkov) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a dodatkov). Ak je na strane kupujúceho podnikateľ, vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov).

 

Vymedzenie pojmov

"V súvislosti s opatreniami COVID-19, kuriérska firma dočasne zakázala možnosť platby na dobierku, je možné platiť len prevodom!" Ďakujem za porozumenie

Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva alebo zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy (ďalej len kúpna zmluva), pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci (dodávateľ).

Predávajúci je obchodná spoločnosť Matrace.sk, s.r.o. so sídlom Zelinovej 906/11, Miloslavov 9006; IČO:55810942, zapísaná v obchodom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro., vložka číslo 173063/B,  je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy a jej plnení podľa týchto obchodných podmienok, koná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov predáva, alebo dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.

Kupujúci spotrebiteľ, alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti ale nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky, či používa služby za účelom svojho podnikania. Zmluvný vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom a tieto obchodné podmienky pre takýto vzťah platia primerane a iba v rozsahu, ktoré sa ho vzhľadom na povahu veci týkajú.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Kúpna zmluva

Webové stránky obchodu obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju a to vrátane cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazované na webových stránkach obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Akékoľvek ponuky predaja tovaru umiestnené na webových stránkach obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v objednávke. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu (potvrdenia) predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny uvedenej v cenníku predávajúceho) je možné meniť, či rušiť iba na základe dohody strán, alebo zo zákonných dôvodov s výnimkou prípadov uvedených v nasledujúcich ustanoveniach. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nie je možné potvrdenie prijatia objednávky zaslať informatívnym e-mailom kupujúcemu a súčasne ho ani inak kontaktovať (nesprávne uvedené telefónne číslo, alebo nesprávne uvedená adresa e-mailu, alebo ak kupujúci neodpovedá na e-maily alebo telefónny kontakt).

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy pokiaľ nedôjde k dohode s kupujúcim o zmene podmienok zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už prestal vyrábať, alebo prestal dodávať, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo vlastnosti výrobku. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, a ak nedôjde k dohode o zmene zmluvy, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu a kúpna zmluva stratí platnosť.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto predmet spĺňa podmienky darovacej zmluvy a spotrebiteľ ho môže odmietnuť alebo vrátiť predávajúcemu bez dopadu na platnosť kúpnej zmluvy.

Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 2. tohto článku) tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

v prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má v takomto prípade právo požadovať opravu alebo výmenu tovaru. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Toto neplatí pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho, najlepšie mailom a uvedie, že odstupuje od zmluvy, číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené na mail info@mojmatrac.sk alebo na adresu sídla predávajúceho najneskôr posledný deň 14 dennej lehoty. Náklady na dopravu tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ v prípade použitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ toto už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený, či spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť v dané. Predávajúci má právo takúto pohľadávku si započítať úplne alebo čiastočne už zo zaplatenej kúpnej ceny spotrebiteľom. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť u spotrebiteľa právo na náhradu škody a započítať svoj nárok z ceny a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o započítanú pohľadávku. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

V prípade že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru hlavne pre zistenie či nie je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný. Od skončenia tejto lehoty vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní.

Postup pri vrátení tovaru:

 • Zákazník v zákonom stanovenej lehote doručí elektronickou formou odstúpenie od zmluvy na mail spoločnosti (info@mojmatrac.sk)
 • mojmatrac.sk bude telefonicky alebo mailom kontaktovať zákazníka o najbližšom možnom termíne, kedy bude tovar vyzdvihnutý od zákazníka
 • Tovar, ktorý zákazník chce vrátiť, musí byť prepravovaný výlučne dopravou, ktorú určí mojmatrac.sk (vlastná preprava mojmatrac.sk)
 • Po prevzatí tovaru a zhodnotení či tovar není poškodený, bude zákazníkovy vrátená kúpna cena v zákonom stanovenej lehote
 • tovar musí byť zabalený v originálnom obale a na tovare musia byť všetky pôvodné štítky od výrobcu, ak tak nie je nebude umožnené vrátenie tovaru

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR, hlavne zákonom o osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnením zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov predávajúci neposkytuje žiadnej ďalšej osobe okrem prípadov stanovených zákonom. Výnimku predstavujú externí dopravci, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prevádzkovateľom archivované v forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.

Zasielanie obchodných informácií

E-mailová adresa zadaná kupujúcim (zákazníkom) do systému objednávok nebude poskytnutá tretím stranám. E-mailová adresa bude použitá výhradne:

 • na účely spätného kontaktu so zákazníkom,
 • získanie informácií o spokojnosti s tovarom, či službami,
 • zasielanie obchodných informácií o novinkách, akciách, či novom tovare (tzv. newsletter)

Newsletter je posielaný maximálne raz mesačne a je kedykoľvek možné odvolať súhlas s príjmom e-mailov, a to:

 • kliknutím na odkaz priamo v e-mailovej správe newsletteru,
 • prípadne e-mailom na našej kontaktnej adrese: info@mojmatrac.sk,
 • telefonicky, písomne, alebo osobne na našej predajni.

Nákupom tovaru kupujúci súhlasí s automatickým zaradením do zoznamu pre zasielanie obchodných informácií.

Dodacia lehota

Dodacia lehota je od 7 do 10 pracovných dní na štandardné rozmery (šírka od 80 cm do 200 cm, dĺžka od 190 cm do 200 cm). V prípade neštandardných rozmerov, všetko pod 190 cm dĺžky a viac ako 200 cm, prípadne na šírku viac ako 200 cm ma dodaciu lehotu do 14 pracovných dní.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jeho splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne i v iných jazykoch, pokiaľ sa na tom predávajúci a kupujúci dohodnú.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, pokiaľ nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2. 3. 2024

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.